Obligacje

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Obligacje

Obligacje (bond) to instrumenty finansowe dłużne rynku kapitałowego, w którym emitent obligacji (strona krótka – emitent) zobowiązuje się posiadaczowi obligacji (strona długa – obligatariusz) do wypłacenia w ustalonym terminie wartości nominalnej wraz z odsetkami (jeżeli występuje oprocentowanie).

obligacje

Rys. Podział obligacji w zależności od rodzaju emitenta.

W zależności od rodzaju emitenta obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne i obligacje bankowe. Różnią się one przede wszystkim poziomem ryzyka, wynikającego z możliwości niedotrzymania umowy. Najniższym ryzykiem obarczone są obligacje skarbowe, emitowane przez skarb państwa, a najwyższym obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ze względu na sposób oprocentowania, obligacje możemy podzielić na: obligacje o stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu oraz zerokuponowe.

W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu od momentu zawarcia kontraktu oprocentowanie jest stałe i znane obligatariuszowi.

Natomiast obligacje o zmiennym oprocentowaniu są zależne od tz. stopy referencyjnej (jest nią przeciętna stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym lub stopa rentowności bonów skarbowych), która jest znana na początku każdego kolejnego okresu odsetkowego. Do obligacji o zmiennym oprocentowaniu zalicza się także obligacje indeksowane. W przypadku tych obligacji, oprocentowanie zależne jest od określonego indeksu, przeważnie stopy inflacji.

W przypadku obligacji zerokuponowych obligatariusz otrzymuje w terminie wykupu wartość nominalną obligacji. Jest ona sprzedawana przez emitenta z dyskontem.

Oprócz typowych obligacji na rynku wtórnym występują inne instrumenty o cechach obligacji, ale pod inną nazwą.

Popularny jest tz. list zastawny emitowany w większości przez bank i zabezpieczony jego aktywami. Innym instrumentem jest MBS( Mortgage Backed Security), jest to obligacja zabezpieczona hipotetycznie i może być emitowana przez dowolny uprawniony podmiot.

Występują także obligacje z dodatkowymi prawami np: obligacje zamienne na akcje, z prawem wcześniejszego wykupu przysługującemu zarówno emitentowi (callable bond) jak i obligatariuszowi (putable bond), przychodowe (revenue bond), czy katastrofowe (catastrophe bond).

Obligacja zamienna na akcje ( convertible bond) daje prawo obligatariuszowi do określonej liczby akcji w ustalonym czasie.

Obligacja z prawem do wcześniejszego wykupu przysługującemu emitentowi (callable bond) daje jemu prawo do wcześniejszego wykupu za wcześniej ustaloną sumę. Emitent może w tym przypadku emitować kolejne obligacje po niższych cenach. Oczywiście może on to zrobić tylko w przypadku obniżki stóp procentowych(jest dla niego opłacalna).

W przypadku obligacji z prawem do wcześniejszego wykupu przysługującemu obligatariuszowi (putable bond), obligatariusz otrzymuje prawo do żądania wykupu obligacji w pewnym ustalonym terminie (będzie to korzystne dla obligatariusza, jeżeli w tym czasie wzrosną stopy procentowe, ponieważ otrzymaną sumę będzie można zainwestować w nowe obligacje).

Obligacja przychodowa (revenue bond) daje prawo emitentowi do niepłacenia odsetek w przypadku zbyt niskich przychodów z przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Obligacja katastrofowa (catastrophe bond) umożliwia emitentowi niepłacenie odsetek w przypadku strat spowodowanych katastrofą.

W zależności od emitenta obligacje można podzielić na: skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw, bankowe. Najmniejszym ryzykiem obarczone są obligacje skarbowe, a największym przedsiębiorstw.

Innym podziałem obligacji skarbowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym niezwykle ważnym dla indywidualnego inwestora jest podział na obligacje hurtowe i obligacje oszczędnościowe. Obligacje hurtowe są przeznaczone są dla dużych inwestorów i sprzedawane są na przetargach. My zajmiemy się obligacjami oszczędnościowymi, przeznaczonymi dla indywidualnego inwestora. Można je pierwotnie kupić w domu maklerskim.

Cechą charakterystyczną tych instrumentów podobnie jak instrumentów rynku pieniężnego jest:

Oprócz typowego inwestowania na rynku obligacji w celu uzyskania wyszej stopy rentowności przy minimalnym ryzyku, obligacje wykorzystuje  się do zmniejszenia ryzyka inwestycji w akcje (patrz portfel inwestycyjny). Na rynku obligacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka: ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej. W przypadku obligacji skarbowych mamy do czynienia wyłącznie z ryzykiem stopy procentowej, dlatego też to one powinny być przedmiotem zainteresowania inwestora podczas budowy portfela inwestycyjnego.

Zobacz także interesujące frazy:

 • obligacje skarbu państwa;
 • obligacje skarbowe;
 • obligacje korporacyjne;
 • obligacje komunalne;
 • obligacje skarbowe oprocentowanie;
 • obligacje przychodowe;
 • obligacje pko bp;
 • obligacje 10 letnie;
 • obligacje skarbu;
 • obligacje państwowe;
 • obligacje strukturyzowane;
 • obligacje przedwojenne;
 • obligacje komercyjne;
 • akcje i obligacje;
 • jak kupić obligacje;
 • obligacje skarbowe. pl;
 • obligacje skarbowe notowania;
 • pko obligacje;
 • obligacje skarbowe podatek;
 • inwestowanie w obligacje;
 • obligacje pko;
 • pko bp obligacje;
 • obligacje rządowe;
 • obligacje przedwojenne wykup;
 • obligacje notowania;
 • obligacje skarbowe rentowność;
 • inwestycje w obligacje;
 • akcje a obligacje;
 • obligacje 2 letnie;
 • obligacje oprocentowanie;
 • obligacje skarbowe zakup;
 • obligacje definicja;
 • obligacje rodzaje;
 • inwestycja w obligacje;
 • obligacje czy lokata;
 • najlepsze obligacje;
 • nbp obligacje;
 • obligacje zerokuponowe;
 • obligacje bankowe;
 • gdzie kupić obligacje;
 • obligacje roczne;
 • akcje czy obligacje;
 • obligacje pionier;
 • obligacje przedsiębiorstw;
 • obligacje podatek belki;
 • obligacje emerytalne;
 • obligacje dwuletnie;
 • przedwojenne obligacje;
 • obligacje gpw.